ครม.ลดเกณฑ์ ‘ซอฟท์โลน’ อุ้มโรงแรม ครอบคลุม-ยืดหยุ่นมากขึ้น

ครม.ลดเกณฑ์ ‘ซอฟท์โลน’ อุ้มโรงแรม ครอบคลุม-ยืดหยุ่นมากขึ้น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ให้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้น

คณะเศรษฐศาสตร์

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ได้มีการลดข้อจำกัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 63 และลดข้อจำกัดให้ผู้ประกอบการที่มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีประวัติชำระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชำระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว แต่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จากเดิมที่ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

การขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น

สำหรับระยะเวลาชำระเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 1. กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี และ 2. กรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิมมีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ และขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลา รับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ ชดเชยยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65

ทั้งนี้ โครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็น 2.48% ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

นายอนุชา กล่าวว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 แกนหลักขับเคลื่อนอนาคตประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในแกนหลักที่ 3 ในการเข้าถึงเงินกู้และการบริการของสถาบันการเงินด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรียังให้ธนาคารออมสิน แทงมวยพักยก ประชาสัมพันธ์โครงการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางด้วย